• رابط آب بندی لوله خرطومی فلزی LTC
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد گلندهای آب‌بندی و ضد گرد و غبار برای اتصال دو لوله خرطومی فلزی به یکدیگر.

 • رابط لوله خرطومی به لوله فولادی RJC
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد گلندهای فلزی برای اتصال ایمن لوله‌های خرطومی فلزی به ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه.

 • گلند آب بندی 90 درجه LT-B90
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد گلندهای آب‌بندی و ضد گرد و غبار برای اتصال ایمن لوله‌های خرطومی فلزی روکشدار به ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه.

 • گلند آب بندی زانویی 45 درجه LT-B45
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد گلندهای آب‌بندی و ضد گرد و غبار برای اتصال ایمن لوله‌های خرطومی فلزی روکشدار به ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه.

 • گلند آب بندی مادگی LT-A-F
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد گلندهای آب‌بندی و ضد گرد و غبار برای اتصال ایمن لوله‌های خرطومی فلزی روکشدار به ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه.

 • گلند آب بندی نری LT-A-M
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد گلندهای آب‌بندی و ضد گرد و غبار برای اتصال ایمن لوله‌های خرطومی فلزی روکشدار به ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه.

 • گلند فلزی تک پیچ AT
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد گلندهای فلزی برای اتصال ایمن لوله های خرطومی فلزی به ماشین آلات و تجهیزات کارخانه.

 • گلند فلزی تو پیچ نری C-M
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد گلندهای فلزی برای اتصال ایمن لوله‌های خرطومی فلزی به ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه.

 • گلند فلزی توپیچ تخت D
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد گلندهای فلزی برای اتصال ایمن لوله‌های خرطومی فلزی به ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه.

 • گلند فلزی توپیچ مادگی C-F
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد گلندهای فلزی برای اتصال ایمن لوله‌های خرطومی فلزی به ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه.

 • گلند فلزی دو پیچ A
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد گلندهای فلزی برای اتصال ایمن لوله های خرطومی فلزی به ماشین آلات و تجهیزات کارخانه.

 • گلند فلزی دو پیچ زانویی B90
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد گلندهای فلزی برای اتصال ایمن لوله های خرطومی فلزی به ماشین آلات و تجهیزات کارخانه.

 • گلند آب بندی پلی آمید FS
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد گلندهای آب ‌بندی و ضد گرد و غبار نایلونی برای اتصال ایمن لوله‌های خرطومی پلی آمید به ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه

 • گلند آب بندی پلی آمید NS
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد گلندهای آب ‌بندی و ضد گرد و غبار نایلونی برای اتصال ایمن لوله‌های خرطومی پلی آمید به ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه

 • گلند آب بندی سه راهی پلی آمید NT
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد گلندهای آب ‌بندی و ضد گرد و غبار نایلونی برای اتصال ایمن لوله‌های خرطومی پلی آمید به ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه

 • گلند زانویی 90 درجه پلی آمید FE90
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد گلندهای آب ‌بندی و ضد گرد و غبار نایلونی برای اتصال ایمن لوله‌های خرطومی پلی آمید به ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه

 • گلند زانویی 90 درجه پلی آمید NE90
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد گلندهای آب ‌بندی و ضد گرد و غبار نایلونی برای اتصال ایمن لوله‌های خرطومی پلی آمید به ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه

 • گلند مستقیم پلی آمید کلیکی CS
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد گلندهای نایلونی برای اتصال ایمن لوله‌های خرطومی پلی آمید به ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی دارای ارتعاش و تحت کشش

 • گلندهای زانویی 90 درجه پلی آمید کلیکی CE90
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد گلندهای نایلونی برای اتصال ایمن لوله‌های خرطومی پلی آمید به ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی دارای ارتعاش و تحت کشش

 • بست پلی آمید D-Clip
  جدید
  0 نقد(ها)

  مواد اولیه پلی آمید بدون هالوژن