• کابل دو زوج 06 هوایی سیمیا
  جدید
  0 نقد(ها)

  کابل دو زوج 06 هوایی سیمیا این نوع کابل‌ها برای انتقال سیگنال‌های آنالوگ یا دیجیتال به کار رفته و برای تلفن، فکس، تلکس، سیستم‌های اعلام سرقت یا اعلام حریق، سیستم‌های مخابراتی و سیستم‌های کارت ساعت کاربرد دارند.

 • کابل چهار زوج 06 هوایی سیمیا
  جدید
  0 نقد(ها)

  کابل چهار زوج 06 هوایی سیمیا این نوع کابل‌ها برای انتقال سیگنال‌های آنالوگ یا دیجیتال به کار رفته و برای تلفن، فکس، تلکس، سیستم‌های اعلام سرقت یا اعلام حریق، سیستم‌های مخابراتی و سیستم‌های کارت ساعت کاربرد دارند.

 • کابل شش زوج 06 هوایی سیمیا
  جدید
  0 نقد(ها)

  کابل شش زوج 06 هوایی سیمیا این نوع کابل‌ها برای انتقال سیگنال‌های آنالوگ یا دیجیتال به کار رفته و برای تلفن، فکس، تلکس، سیستم‌های اعلام سرقت یا اعلام حریق، سیستم‌های مخابراتی و سیستم‌های کارت ساعت کاربرد دارند.

 • کابل هشت زوج 06 هوایی سیمیا
  جدید
  0 نقد(ها)

  کابل هشت زوج 06 هوایی سیمیا این نوع کابل‌ها برای انتقال سیگنال‌های آنالوگ یا دیجیتال به کار رفته و برای تلفن، فکس، تلکس، سیستم‌های اعلام سرقت یا اعلام حریق، سیستم‌های مخابراتی و سیستم‌های کارت ساعت کاربرد دارند.

 • کابل ده زوج 06 هوایی سیمیا
  جدید
  0 نقد(ها)

  کابل ده زوج 06 هوایی سیمیا این نوع کابل‌ها برای انتقال سیگنال‌های آنالوگ یا دیجیتال به کار رفته و برای تلفن، فکس، تلکس، سیستم‌های اعلام سرقت یا اعلام حریق، سیستم‌های مخابراتی و سیستم‌های کارت ساعت کاربرد دارند.

 • کابل پانزده زوج 06 هوایی سیمیا
  جدید
  0 نقد(ها)

  کابل پانزده زوج 06 هوایی سیمیا این نوع کابل‌ها برای انتقال سیگنال‌های آنالوگ یا دیجیتال به کار رفته و برای تلفن، فکس، تلکس، سیستم‌های اعلام سرقت یا اعلام حریق، سیستم‌های مخابراتی و سیستم‌های کارت ساعت کاربرد دارند.

 • کابل بیست زوج 06 هوایی سیمیا
  جدید
  0 نقد(ها)

  کابل بیست زوج 06 هوایی سیمیا این نوع کابل‌ها برای انتقال سیگنال‌های آنالوگ یا دیجیتال به کار رفته و برای تلفن، فکس، تلکس، سیستم‌های اعلام سرقت یا اعلام حریق، سیستم‌های مخابراتی و سیستم‌های کارت ساعت کاربرد دارند.

 • کابل بیست و پنج زوج 06 هوایی سیمیا
  جدید
  0 نقد(ها)

  کابل بیست و پنج  زوج 06 هوایی سیمیا این نوع کابل‌ها برای انتقال سیگنال‌های آنالوگ یا دیجیتال به کار رفته و برای تلفن، فکس، تلکس، سیستم‌های اعلام سرقت یا اعلام حریق، سیستم‌های مخابراتی و سیستم‌های کارت ساعت کاربرد دارند.

 • کابل سی زوج 06 هوایی سیمیا
  جدید
  0 نقد(ها)

  کابل سی  زوج 06 هوایی سیمیا این نوع کابل‌ها برای انتقال سیگنال‌های آنالوگ یا دیجیتال به کار رفته و برای تلفن، فکس، تلکس، سیستم‌های اعلام سرقت یا اعلام حریق، سیستم‌های مخابراتی و سیستم‌های کارت ساعت کاربرد دارند.

 • کابل چهل زوج 06 هوایی سیمیا
  جدید
  0 نقد(ها)

  کابل چهل زوج 06 هوایی سیمیا این نوع کابل‌ها برای انتقال سیگنال‌های آنالوگ یا دیجیتال به کار رفته و برای تلفن، فکس، تلکس، سیستم‌های اعلام سرقت یا اعلام حریق، سیستم‌های مخابراتی و سیستم‌های کارت ساعت کاربرد دارند.

 • کابل پنجاه زوج 06 هوایی سیمیا
  جدید
  0 نقد(ها)

  کابل پنجاه  زوج 06 هوایی سیمیا این نوع کابل‌ها برای انتقال سیگنال‌های آنالوگ یا دیجیتال به کار رفته و برای تلفن، فکس، تلکس، سیستم‌های اعلام سرقت یا اعلام حریق، سیستم‌های مخابراتی و سیستم‌های کارت ساعت کاربرد دارند.

 • کابل هفتاد زوج 06 هوایی سیمیا
  جدید
  0 نقد(ها)

  کابل هفتاد  زوج 06 هوایی سیمیا این نوع کابل‌ها برای انتقال سیگنال‌های آنالوگ یا دیجیتال به کار رفته و برای تلفن، فکس، تلکس، سیستم‌های اعلام سرقت یا اعلام حریق، سیستم‌های مخابراتی و سیستم‌های کارت ساعت کاربرد دارند.

 • کابل صد زوج 06 هوایی سیمیا
  جدید
  0 نقد(ها)

  کابل صد زوج 06 هوایی سیمیا این نوع کابل‌ها برای انتقال سیگنال‌های آنالوگ یا دیجیتال به کار رفته و برای تلفن، فکس، تلکس، سیستم‌های اعلام سرقت یا اعلام حریق، سیستم‌های مخابراتی و سیستم‌های کارت ساعت کاربرد دارند.

 • کابل دو زوج 06 زمینی سیمیا
  جدید
  0 نقد(ها)

  کابل دو زوج 06 زمینی سیمیا این نوع کابل‌ها برای استفاده در قسمت‌های بیرونی ساختمان کاربرد دارند. کابل‌هایی که دارای روکش PE هستند نباید بدون اقدامات محافظتی مناسـب، در دستگاه‌هایی که در معرض آتش‌سوزی هسـتند بـه کار گرفته